Alle locaties

1854: Het ontstaan van het Sukerbietndorp

In 1954 is een Gedenkschrift ‘100 jaar Lemelerveld’ samengesteld. Oud Ommen heeft deze ter inzage gepubliceerd.

Lees meer

Landgoed Archem

Het landgoed ligt tussen Ommen en Lemele en tussen de Archemerberg en de Beneden Regge. Het landgoed is uniek door

Lees meer

Oorlogsmonument: de Kerk in oorlogstijd

De wapens die door het verzet, met medeweten van de dominee, verstopt werden, waren gedropt door geallieerde vliegtuigen om het

Lees meer

Stoomzuivelfabriek ‘De Vechtstreek’

Tot vlak voor het eind van de negentiende eeuw verwerkten de Sallandse boeren hun eigen melk tot boter. Doordat het

Lees meer

Het Laer

Het Laer dankt zijn naam aan zijn ligging: een laar is een open plek in het bos, zoals het landgoed

Lees meer

Dialect uut Ommen

Om maar te laten zien dat er veel verschillende dialecten binnen één provincie gesproken worden, kan je naar deze kaart

Lees meer

De Hervormde Kerk van Ommen: rijke geschiedenis met levende tradities

De keuze voor de Heilige Brigida als beschermheilige was voor de inwoners van Ommen geen aparte keuze; deze heilige was

Lees meer

De stadsmuren van Ommen

Ommen ontvang van bisschop Otto III stadsrechten, en hij voerde de opdracht door om de stad met houten muren te

Lees meer

Opdracht bosjutten

In de buurt van deze opdracht is het artikel ‘Padvinders vieren jubileum’ te lezen. In Nederland werd voor 1973 scouting

Lees meer

Padvinders vieren jubileum met Nationaal Kamp in Ommen – Walkie Talkie doet verslag

Ommen stond van 1 augustus tot en met 10 augustus 1950 volledig op z’n kop met de komst van ruim

Lees meer

1896 – Groote manoeuvres

…Nauwelijks had de infanterie der noordpartij de Lemeler Esch verlaten, of zij ontving zo hevig geweervuur, dat dadelijk versterking oprukte,

Lees meer

1865 – Nieuw kerkgebouw ingewijd

Den 21 dezer is het kerkgebouw der nieuw gestichte Hervormde gemeente te Lemele en Archem (cl. Zwolle) plegtig ingewijd door

Lees meer

1864 – Loterij voor de kerk

Dezer dagen heeft te Lemele in de aldaar nieuw gebouwde pastorie plaats gehad de verloting van voorwerpen, waarvan de opbrengst

Lees meer

Het mysterieuze kasteel Azoelen

In de Reggestreek gaan verhalen over het mysterieuze kasteel Azoelen. Het kasteel zou in Salland gelegen moeten hebben, maar er

Lees meer

Kruising Oude Raalterweg, Dalmsholterweg

Vanaf dit punt is in zuidoostelijke richting de plek te zien waar het raatakkercomplex aan de Lemelerberg is gevonden. Hier

Lees meer

1889 – Brand door pannenkoek

Toen de vrouw van den landbouwer G.W. Otterman te Besthmen heden morgen bezig was pannekoek te bakken, vatte het vet

Lees meer

1940 – Vacantiehuis “Wolfskuil” geopend

Gistermiddag werd alhier het vacantiehuis van het Leger des Heils officieel in gebruik genomen. Het Leger Des Heils werd tot

Lees meer

1861 – Molen brand af

Ten gevolge van het zware onweder dat gisteren avond heeft gewoed, is in de nabijheid dezer stad een hevige brand

Lees meer

Melkritten

In de tijd dat melkveehouders nog de melkbussen aan de weg zetten, namen de boeren het transport daarvan zelf op

Lees meer

Het verdwijnen van de boeren

“De grootste verandering van de laatste decennia is wel de schaalvergroting, waarbij de boeren verdwenen en het platteland verburgerlijkt”, aldus

Lees meer

Landgoed Eerde na de Sterkampen

Nadat hij het jaren had opengesteld voor de Orde van de Ster, verhuurde baron Philip van Pallandt Kasteel Eerde in

Lees meer

De bezoeken van Krishnamurti

Na zijn rede van 1929 en de opheffing van de Orde van de Ster brak Krishnamurti met de Theosofische Vereniging.

Lees meer

De Marke Dalmsholte

Tegenwoordig is dit plaatsje bekend als de buurtschap Dalmsholte, maar vroeger was het een Marke. De boeren in de Marke

Lees meer

Krishnamurti en de ‘gewone Ommenaar’

Krishnamurti-kenner Siem van Eeten vertelt over de betekenis van Krishnamurti voor de gewone Ommenaar: “Tot 1923 bestond Ommen uit twee

Lees meer

Station Ommen

De Sterkampen die tussen 1924 en 1938 op het landgoed rond Kasteel Eerde werden gehouden, zorgden ervoor dat Ommen plotsklaps

Lees meer

Veranderingen op het platteland

Boer Dieks Horsman, die zijn hele leven in Dalmsholte heeft gewoond, heeft de veranderingen in het boerenleven van dichtbij meegemaakt.

Lees meer

Militaire oefeningen

De heidegebieden van de Lemeler Esch en de Lemelerberg werden in vroeger tijden gebruikt voor militaire oefeningen. Twee partijen streden

Lees meer

Oude kerk van Lemele

De kerk van Lemele is tussen 1860 en 1865 gebouwd om tegemoet te komen aan de gelovigen uit Lemele en

Lees meer

Steenbakkerij Lemelerberg

Het doet ons genoegen te kunnen melden, dat de steenbakkerij op den Lemelerberg eindelijk is tot stand gekomen. De vroeger

Lees meer

Verdwenen steenoven aan de Regge

Op deze locatie heeft amateurarcheoloog Bert Terlouw een nog onbekende steenoven ontdekt. Uit brononderzoek blijkt dat de Leidenaar Carel Godefroi

Lees meer

Westkant Lemelerberg

De westzijde van de Lemelerberg moet voor mensen in de IJzertijd een speciale aantrekkingskracht hebben gehad. Er was ruimte zat

Lees meer

Bewoning in de IJzertijd

Rond de Lemelerberg en de Archemerberg zijn door amateurarcheoloog Bert Terlouw veel vondsten gedaan die duiden op bewoning in de

Lees meer

Raatakkers

Door de amateurarcheoloog Bert Terlouw is op deze plek een enorm veld met raatakkers uit de IJzertijd gevonden. Deze raatakkers,

Lees meer

Sterkampen op Landgoed Eerde

In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw werden op landgoed Eerde de zogenaamde Sterkampen georganiseerd. De Orde

Lees meer

Recreatiebos

In 1958 werd door de gemeente Harderberg het besluit genomen om het bos in het Diffelerveld te verkopen aan Staatsbosbeheer,

Lees meer

1924 – Stropers opgepakt in het Diffelerveld

Een rijksveldwachter zoomede eenige jachtopzieners van den heer Baron Bentinck hebben in den nacht van Zondag op Maandag de landbouwers

Lees meer

1857 – Ongeluk met pistool

Gisteren wilde iemand uit Diffelen een pistool afschieten, toen hij het ongeluk had zich in den voorsten vinger der linkerhand

Lees meer

Streektaal

In de streek Rheeze-Diffelen wordt een dialect gesproken, behorend tot de Nedersaksische streektaal. Zoals ook elders, heeft het dialect het

Lees meer

Rheezerbrink

In de Rheezerbrink is nooit sprake geweest van een rangen- en standenmaatschappij. De grond was arm: iedereen moest sappelen om

Lees meer

Ruilverkaveling

In de jaren ’70 werd er een vrijwillige ruilverkaveling in de streek op touw gezet. Dat leidde tot schaalvergroting. Sommige

Lees meer

Heideontginning

Tot in de jaren 60 van de vorige eeuw is er hier met de schop heide ontgonnen. Erg rijke grond

Lees meer

Naoberschap

Noaberschap, of burenplicht, is een bekend begrip in het oosten van het land, zo ook in Salland. De zorg voor

Lees meer

Veranderingen in de landbouw

Bewoner Henk Jans heeft het landschap de laatste jaren flink zien veranderen. De boerderijen zijn grootschalig geworden, kleinere boeren zijn

Lees meer

De Bloedvijver

In de bossen liggen twee grote plassen. De Oldemeijer, welke is aangelegd in de jaren 70 van de vorige eeuw

Lees meer

De staatsbossen

In de jaren 30 van de vorige eeuw veranderde het landschap hier ingrijpend door de aanleg van de staatsbossen. Dit

Lees meer

Geschiedenis van het landschap

In het landschap hebben veel veranderingen plaatsgevonden. Buurtbewoner Henk Jans: “Voordat de staatsbossen werden aangelegd in de jaren ’30, bestond

Lees meer

Lokale namen in de streek

Iedereen heeft hier een bijnaam, vertelt buurtbewoner Henk Jans. “Als ik mensen opbel, zeg ik: ‘Met Henk van Kampmans’. Mensen

Lees meer

Veenbranden

De veenontginning in deze omgeving, waarbij de brandbare turf werd gewonnen, leidde in perioden van droogte regelmatig tot omvangrijke bos-

Lees meer

Kanaal voor turfafvoer

In 1905 werd dit kanaal gegraven met als doel de afvoer van gewonnen turf. Het is een indicatie van de

Lees meer

1915 – Zonder pas naar Duitschland

De zaak der zes landbouwers uit Langeveen die Paasch-Maandag zonder passen een uitstapje maakten naar het Duitsche grensplaatsje Striepe en

Lees meer

Muggen in het veengebied

Na 1984 werd het veengebied De Engbertsdijksvenen door de eerste beschermingsmaatregelen een soort aquariumbak waar allemaal muggen gingen leven. Deze

Lees meer

Engbertsdijksvenen

In 1984 zijn de Engbertsdijkvenen in bescherming bij Staatsbosbeheer gekomen. Een gedeelte van het gebied was nog een veenkern, maar

Lees meer

Turfafgravingen

Toen buurtbewoner HermJan 48 jaar geleden in Bruinehaar kwam wonen, werd er nog turf afgegraven in de Engbertsdijksvenen, die toen

Lees meer

De Striepe

Aan de andere kant van de Duits-Nederlandse grens ligt het buurtschap De Striepe, dat vroeger één geheel vormde met Bruinehaar.

Lees meer

Recreatieplas

Hoewel de recreatieplas door mensenhanden is uitgegraven, is de biodiversiteit er hoog. Bij de plas groeit de zeldzame soort Canadees

Lees meer

Grafheuvels op de Friezenberg

Dr. F. C. Bursch, conservator van het oudheidkundig museum te Leiden, heeft dezer dagen zijn onderzoek beeindigd naar een drietal

Lees meer

1935 – Natuurmonument beschermd: De Friezenberg aan Het Overijselsch Landschap overgedragen.

In de zaterdag in Markeloo gehouden vergadering van de stichting “Het Overijselsch landschap” droeg de heer G.J. van Heek, uit

Lees meer

Grafheuvels op de Friezenberg

Op de Friezenberg bevinden zich drie grafheuvels, welke al in 1940 zijn onderzocht door oudheidkundigen. Twee van de grafheuvels stammen

Lees meer

1891 – Toespraak C. van Meeuwen over liberalisme

Woensdagavond trad in de buurtschap Elsen voor een groot aantal kiezers als spreker op de heer C. van Meeuwen, die

Lees meer

1871 – Brand op boerderij

Gister ontstond er brand in de boerenhuizing van de weduwe Jansen in het Elsenerbroek onder deze gemeente, zonder dat de

Lees meer

1950 – De Marke Elsen had het door de eeuwen heen moeilijk

Wanneer het enige jaren geleden door de Markelose gemeenteraad genomen besluit tot een nieuwe verdeling der gemeente in wijken zal

Lees meer

1860 – Eigen Hervormde gemeente Elsen en Elsenerbroek

Men verneemt, dat de Hervormde ingezetenen der Buurtschappen Elsen en Elsenerbroek, gemeente Markelo (Overijssel) het plan hebben gevormd, om eene

Lees meer

Hervormde kerk Elsen, Plasdijk

In 1860 werd door de bewoners van de marke Elsen een eigen zelfstandige Hervormde kerkgemeente opgericht. Op de intekenlijst die

Lees meer

Verlengde van de Hochtweg

De Borkeld is een heel gevarieerd natuurgebied met bos, heide, akkers, graslanden en vanaf de Friezenberg fraai uitzicht op de

Lees meer

Langs de A1

De aanleg van de A1 heeft voor versnippering van het landschap gezorgd, wat gevolgen heeft voor de aanwezige bloemsoorten en

Lees meer

De Borkeld

Het natuurgebied de Borkeld staat bij omwonenden bekend als een plek van rust en historie. Liefhebbers van de natuur komen

Lees meer

Ecoduct A1

In de jaren zeventig werd de snelweg A1 in Overijssel aangelegd. Deze gebeurtenis kwam voor boeren in de omgeving gelijktijdig

Lees meer

Ruilverkaveling

In 1970 vindt er een grootschalige ruilverkaveling in dit gebied plaats. Voor de boeren heeft dit grote gevolgen, sommigen moeten

Lees meer

Schaapskooi

Antwoorden op de vragen in de app: Ongeveer 10.000 jaar geleden. Een mannetjesschaap heet een ram. Er zijn op de

Lees meer

De Leeuw

De zittende leeuw is een standbeeld dat hoort bij het Park 1813. Dit park is aangelegd op initiatief van de

Lees meer

Barg Willem

Op de website van Bed & Breakfast Barg Willem is meer te lezen over Barg Willem en zijn zus.

Lees meer

De Dikke Steen

Deze grote steen stamt uit de voorlaatste IJstijd, zo’n 150.000 jaar geleden is de zwerfkei door landijs hierheen meegesleurd. De

Lees meer

‘Bronnen van Neeltje’

De bron die nooit bevriest* Neeltje uit Dalfsen, een ‘deerntien’, had een jaar lang gediend in één van de buurtschappen

Lees meer

De bron die nooit bevriest

Dit is een van de bronnen van Neeltje. Neeltje uit Dalfsen, een ‘deerntien’, had een jaar lang gediend in één

Lees meer

Triangulatiepunt

Het zogenaamde triangulatiepunt op de Archemerberg wordt gebruikt voor driehoeksmetingen. Veelal zijn hoge punten in het landschap en bijvoorbeeld kerktorens

Lees meer

Schaapskooi

Een schaapskooi diende als onderkomen voor de schaapskudde die de omliggende heide begraasde. Vroeger waren er vele kuddes actief die

Lees meer

Schaapskooi

Een schaapskooi staat bekend om zijn afgeschuinde rieten dak en hoeken, de vorm van de kooi voorkomt eigenlijk dat schapen

Lees meer

Schaapskooi

Een schaapskooi diende als onderkomen voor de schaapskudde die de omliggende heide begraasde. Vroeger waren er vele kuddes actief die

Lees meer

Schaapskooi

De scheper was in dienst van de marke. Indien hij gehuwd was, bewoonde hij de scheperij, een marke-woning. Hij verzorgde de

Lees meer

Schaapskooi

Een schaapskooi diende als onderkomen voor de schaapskudde die de omliggende heide begraasde. Vroeger waren er vele kuddes actief die

Lees meer

Schaapskooi

Een schaapskooi diende als onderkomen voor de schaapskudde die de omliggende heide begraasde. Vroeger waren er vele kuddes actief die

Lees meer

Schaapskooi

Een schaapskooi diende als onderkomen voor de schaapskudde die de omliggende heide begraasde. Vroeger waren er vele kuddes actief die

Lees meer