Grenspaal Marke

De grenzen tussen verschillende Marken of dorpen werden aangegeven met een grenssteen.

App data
Grenspaal Marke
grenspaal bij Bovenberg
punt
grenspaal
Camping: Bovenberg
Bron: Canon van Nederland
Door bevolkingsgroei in de 12de en 13de eeuw nam de intensiteit van het grondgebruik toe. De gemeenschappelijke woeste gronden kwamen hierdoor onder druk te staan. Deze gronden vormden een belangrijke schakel in het landbouwsysteem, als weidegebied, leverancier van organische meststoffen en verzamelplaats van brandstof. Het werd nodig die woeste gronden tegen overexploitatie te beschermen. Daarom sloten de gebruikers zich aaneen om daarmee anderen uit te sluiten, die ook recht op de grond meenden te hebben. De vorming van de marke vindt daarin zijn oorsprong. Historici nemen nu algemeen aan dat deze markegenootschappen sinds de tweede helft van de 13de eeuw zijn opgekomen.